CSAM S7

NettiRassi

Tunnistaudu
turvallisesti ja luotettavasti pankkitunnuksillasi tai mobiilivarmenteella
Kirjaudu NettiRassiin
 
Esittelyvideo
Esittely video
 
Etsi terveystietoa

Voit etsiä tietoa terveydestä ja sairauksista esimerkiksi oireen mukaan.

 
Kirjaudu mittausten syöttöön
 
NettiRassi rekisteriseloste

1 REKISTERIN NIMI

NettiRassi

2 REKISTERINPITÄJÄ

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä
PL 25
92101 RAAHE

3 REKISTERIN VASTUUHENKILÖT

Terveyden ja sairaanhoidon palveluiden tulosaluejohtaja,
johtava lääkäri Matti Mäntymaa
Puhelin: 08 – 849 111
Sähköposti: matti.mantymaa@ras.fi

Hoito- ja hoivapalveluiden tulosaluejohtaja Mervi Koski
Puhelin: 08 – 849 111
Sähköposti: mervi.koski@ras.fi

Perhe- ja psykososiaalisten palveluiden tulosaluejohtaja Antti Tornberg

Puhelin: 08 – 849 111
Sähköposti: antti.tornberg@ras.fi

4 REKISTERIASIOITA HOITAVAT HENKILÖT

Tarkastusoikeuden käyttämistä koskevat pyynnöt pyydetään osoittamaan NettiRassi pääkäyttäjälle
Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä
Kirjaamo
PL 25
92100 Raahe

5 REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Henkilötietojen käyttötarkoitus on Internet sivuston kautta hoidettavien sähköisten sosiaali- ja terveyspalveluiden tarjoaminen kansalaisille. Palvelussa voi tallentaa omia terveystietoja ja asioida tietoturvallisesti sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. Palvelu on tarkoitettu Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän jäsenkuntien kuntalaisille.

Palvelun käyttäjät tunnistetaan verkkopankkitunnuksilla (Vetuma-palvelu), varmennekortin tai mobiilivarmenteen avulla.

Henkilötietoja voidaan käyttää seuraavissa käyttötarkoituksissa

 • asiakassuhteen, asiakaspalvelun ja niihin liittyvän viestinnän ja markkinoinnin hoitaminen, toteuttaminen, kehittäminen ja seuranta
 • asiakassuhteiden analysointi, ryhmittely ja raportointi sekä muut toiminnan kehittämiseen tähtäävät tarkoitukset
 • viestinnän, markkinoinnin ja palvelujen kohdentaminen sekä kontakti- ja asiointihistorian hallinta
 • asiakaspalautteen ja asiakkaan tyytyväisyystietojen kerääminen ja käsittely
 • mielipidekyselyjen toteuttaminen.

6 REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

 • potilaan/asiakkaan tunnistetiedot: nimi, henkilötunnus, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
 • asiakkaan kirjaamat terveys- ja hyvinvointitiedot
 • asiakkaan täyttämät, terveydentilaa sekä sosiaalista tilannetta kartoittavat lomakkeet
 • terveydenhuollon- sekä sosiaalityön ammattilaisen antamat vastaukset ja hoito-ohjeet
 • terveydenhuollon toimipisteen tuottamat tutkimukset (laboratoriovastaukset)
 • Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän toimipisteissä voimassa olevat ajanvaraukset

Ammattilaisten antamat vastaukset viestipalvelussa kirjataan sekä kuntalaisen omahoitopalveluun että ko. viranhaltijan työssään käyttämään asiakas- tai potilasrekisteriin. Asiakkaan NettiRassiin kirjaamia omia terveys- ja hyvinvointitietoja (kotimittaukset ja sosiaalihuollon jaettu kansio) voidaan tallentaa myös Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän potilas- tai asiakasrekistereihin, mikäli asiakas on antanut suostumuksensa siihen.

Jos NettiRassin käyttäjä muuttaa Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän, Oulunkaaren kuntayhtymän tai Oulun kaupungin alueelle, jossa on käytössä samaa teknistä alustaa käyttävä Omahoitopalvelu, käyttäjän NettiRassiin kirjaamat tiedot (kotimittaus, oma terveyskortti, omat tiedostot, viestit ja laboratoriovastaukset) ovat hänen käytettävissään. Asiakas voi itse päättää antaako ammattilaiselle suostumusta tietojen tarkasteluun.

7 REKISTERIN SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEETT

 • Väestörekisteritiedot (Väestörekisterikeskus)
 • Käyttäjä itse

8 SÄÄNNÖNMUKAINEN TIETOJEN LUOVUTUS

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti. Tietoja voidaan luovuttaa vain rekisteröidyn henkilön nimenomaisella suostumuksella tai viranomaiselle, jolla on siihen lakisääteinen oikeus.

Jokainen NettiRassi -palvelun käyttäjä voi katsella omia palvelussa olevia rekisteritietojaan NettiRassijärjestelmässä.

9 TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

10 REKISTERIN SUOJAAMINEN

Rekisterin tiedot ovat salassa pidettäviä. Tietoja käsitteleviä työntekijöitä koskee vaitiolovelvollisuus, joka jatkuu palvelussuhteen päätyttyä.

Manuaalista rekisteriä ei ole
Sähköinen rekisteri:
NettiRassin käyttö edellyttää asiakkaan vahvaa tunnistamista. Tähän käytetään Vetuma-palvelua, joka on ulkoinen kansalaisille tarkoitettu verkkotunnistus- ja maksamisjärjestelmä.

Sähköistä aineistoa voivat käyttää siihen oikeutetut työntekijät henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Järjestelmän käyttöä ja henkilötietojen käsittelyä valvotaan järjestelmän lokien avulla säännöllisesti.

Atk-laitteet sijaitsevat suojatuissa ja valvotuissa tiloissa. Sovelluksen rekisterit sijaitsevat tietoturvallisessa ympäristössä, jonka käyttöpalveluista vastaa tehdyn sopimuksen perusteella CSAM Oy.

11 TARKASTUSOIKEUS

Potilaalla on oikeus tarkastaa tallentamansa ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden tallentamat tiedot NettiRassi – palvelun kautta, jolloin erillistä tarkastuspyyntöä ei tarvita.

Jokaisella on oikeus saada tieto hänestä itsestään viranomaisen asiakirjaan sisältyvistä tiedoista 11 §:n 2 ja 3 momentissa säädetyin rajoituksin, jollei laissa toisin säädetä. (Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta § 12)

Sen, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot 26 §:ssä tarkoitetulla tavalla, on esitettävä tätä tarkoittava pyyntö rekisterinpitäjälle omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona (Henkilötietolaki § 28).

Pyyntö osoitetaan:
Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä
Kirjaamo
PL 25
92100 Raahe

12 TIEDON KORJAAMINEN

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto (Henkilötietolaki § 29).

NettiRassi -palvelun käyttäjä voi muuttaa omia perustietojaan NettiRassi-palvelussa. Silloin, kun rekisteröity henkilö kykenee toimimaan itse, hänen on oma-aloitteisesti korjattava tai täydennettävä rekisterissä olevat tiedot.

Ellei rekisteröity henkilö pysty korjaamaan tietoja itse, voi hän pyytää hoidosta vastaavaa terveydenhuollon ammattihenkilöä tekemään korjauksen. Rekisterinpitäjä päättää korjauksesta.

13 REKISTERITIETOJEN SÄILYTYS JA HÄVITTÄMINEN

Tietojen säilytystä, arkistointia, hävittämistä ja muuta käsittelyä ohjataan arkistonmuodostussuunnitelmalla ja tietosuojaohjeistuksella.