CSAM S7

NettiRassi

Tunnistaudu
turvallisesti ja luotettavasti pankkitunnuksillasi tai mobiilivarmenteella
Kirjaudu NettiRassiin
 
Esittelyvideo
Esittely video
 
Etsi terveystietoa

Voit etsiä tietoa terveydestä ja sairauksista esimerkiksi oireen mukaan.

 
Kirjaudu mittausten syöttöön
 
NettiRassin yleiset käyttöehdot

1 Yleistä

NettiRassi-palvelu on Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän hallinnoima ja ylläpitämä sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluita edistävä julkinen internet-palvelu, joka on tarkoitettu kaikkien kuntayhtymän alueen asukkaiden käyttöön (jäljempänä ”käyttäjä”). Palvelu sisältää ja sen kautta on saavutettavissa myös Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän yhteistyökumppaneiden (jäljempänä ”yhteistyökumppanit”) sekä muiden kolmansien osapuolten tuottamaa aineistoa ja palveluita.

Näillä käyttöehdoilla sovitaan palvelun käytöstä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ja käyttäjän välisessä suhteessa. Käyttäjän tulee huolellisesti tutustua näihin käyttöehtoihin ja hyväksyä ne itseään sitoviksi voidakseen käyttää palvelua edellyttipä palvelun tai sen osan käyttäminen rekisteröitymistä tai ei.

Käyttäessään palvelua käyttäjä hyväksyy ja sitoutuu noudattamaan kokonaisuudessaan kulloinkin voimassa olevia käyttöehtoja. Koska Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä ja palveluun liittyvät kolmannet osapuolet voivat aika ajoin tehdä muutoksia käyttöehtoihin, kehotetaan käyttäjää tutustumaan näihin ja palvelun käyttöön liittyviin muihin ehtoihin säännöllisesti.

Palvelun käyttäminen on maksutonta, jos ei toisin erikseen mainita.

2 Yhteyshenkilöt

NettiRassin terveydenhuollon osioista vastaa terveyden- ja sairaanhoidon tulosaluejohtaja ja sosiaalihuollon osioista hoidon ja hoivan tulosalueen sekä perhe- ja psykososiaalisten tulosalueiden johtajat. Järjestelmään liittyvistä asioista vastaa tietohallinto.

Yhteystiedot:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä
PL 25
92101 Raahe
kirjaamo@ras.fi

3 Kolmannen osapuolen palvelut

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän kuntalaisilleen tarjoama sähköinen NettiRassi- palvelu on laaja palvelukokonaisuus, joka sisältää Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän tuottamien palvelujen ja sisältöjen lisäksi yhteyksiä ja linkkejä ulkopuolisiin yhteistyökumppaneiden ja muiden kolmansien osapuolten tarjoamiin sivustoihin ja sähköisiin palveluihin.

Kolmansien osapuolten tarjoamat palvelut voivat sisältää näiden käyttöehtojen lisäksi muita kuin tässä dokumentissa mainittuja käyttöehtoja, jotka käyttäjän tulee lukea ja hyväksyä ennen ko. palvelun käyttämistä.

Käyttäjän tulee kiinnittää huomiota käyttämänsä palvelun verkko-osoitteisiin sekä verkko-osoitteessa oleviin erillisiin käyttöehtoihin ja muihin palveluntarjoajaa koskeviin tietoihin voidakseen varmistua siitä, onko kyseinen palvelu Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän tuottama palvelu vai onko kyseessä kolmannen osapuolen tarjoama palvelu.

4 Käyttöoikeus

Käyttäjä ei saa näiden käyttöehtojen mukaisesti mitään muita oikeuksia, paitsi oikeuden käyttää palvelua.

Palvelun käyttö edellyttää, että käyttäjä hyväksyy ja noudattaa (1) näitä käyttöehtoja, (2) palveluun sisältyvissä erillisissä palveluissa mahdollisesti määriteltyjä palvelukohtaisia lisäehtoja ja muita sopimusehtoja sekä (3) palvelun kautta saatavilla olevien kolmansien osapuolien tarjoamien maksuttomien tai maksullisten palvelujen käyttö- ja muita ehtoja.

Mikäli yksittäisiin palveluihin sovellettavat erilliset ehdot ovat ristiriidassa näiden käyttöehtojen kanssa, sovelletaan ensisijaisesti kyseisiä palvelukohtaisia erityisehtoja, joita nämä käyttöehdot täydentävät. Joidenkin palveluun sisältyvien palvelukokonaisuuksien tai yksittäisten palveluiden käyttäminen voi edellyttää rekisteröitymistä ja tunnistautumista. Tämä ilmenee aina kunkin palvelun yhteydessä erikseen.

Palveluun kirjaudutaan pankkitunnisteella, mobiilivarmenteella tai sirullisella henkilökortilla. Palvelun käyttäjä sitoutuu noudattamaan pankkitunnisteiden ja mobiilivarmenteen käytölle asetettuja ehtoja.

Palvelun tai sen osan käyttäjäksi voi rekisteröityä ainoastaan luonnollinen henkilö.

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä pidättää oikeuden olla hyväksymättä käyttäjän rekisteröintiä.

Kirjautumista vaativien palvelun osioiden käyttöoikeus on henkilökohtainen eikä sitä saa luovuttaa kolmansille osapuolille. Palvelua saa käyttää vain yksityiseen, ei-kaupalliseen tarkoitukseen.

Käyttäjä ei saa muulla tavoin hyödyntää palvelua tai sen osia ilman Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän tai sen yhteistyökumppaneiden kirjallista lupaa.

Palvelun sisältö ja ulkoasu ovat tekijänoikeudella suojattuja. Kaikki palvelun käyttöoikeudet, tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet mukaan lukien, kuuluvat Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymälle ja/tai yhteistyökumppaneille tai muille kolmansille osapuolille.

Käyttäjällä ei ole oikeutta toisintaa palvelua millään tavalla tai missään muodossa eikä kääntää, muunnella, sovittaa tai muulla tavalla muuttaa palvelua. Käyttäjällä on kuitenkin oikeus tallentaa yksittäisiä tietoja palvelusta itselleen omaan käyttöönsä. Käyttäjän toisintamat yksittäiset palvelun osat eivät kuitenkaan saa yhdessä muodostaa olennaista osaa palvelusta tai sen sisällöstä.

Käytettäessä palvelua sopimuksen sallimassa laajuudessa on aina mainittava Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ja/tai yhteistyökumppanin nimi. Palvelun käyttö tietopalvelutarkoituksiin on kielletty.

Mitä edellä on sanottu, koskee myös Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän käyttäjälle sähköpostitse tai muun sähköisen viestintävälineen kautta lähettämää aineistoa.

5 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän vastuut ja velvollisuudet

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä ylläpitää palvelua, tuottaa osittain sen sisällön ja pyrkii mahdollisimman korkeatasoisen palvelun ylläpitämiseen. Palvelussa esitettyjen tietojen oikeellisuus, täsmällisyys, luotettavuus ja käytettävyys varmistetaan ennen julkaisemista huolellisesti ja palvelun sisältämien tietojen oikeellisuus ja toiminnallisuus tarkistetaan säännöllisesti.

Palvelu sisältää ja sen kautta on saavutettavissa myös yhteistyökumppaneiden, muiden kolmansien tahojen ja/tai käyttäjän itsensä tuottamaa sisältöä ja palveluita, joista vastaa kukin yhteistyökumppani, muu kolmas taho ja/tai käyttäjä itse.

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä ei vastaa palvelusta löytyvästä tai sieltä linkitetystä kolmannen osapuolen tuottamasta ja julkaisemasta sisällöstä tai tarjoamasta palvelusta.

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä ei takaa palvelun keskeytymätöntä ja virheetöntä toimintaa. Palvelu tarkistetaan säännöllisesti toimintahäiriöiden estämiseksi. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymällä on oikeus keskeyttää palvelun toiminta sen muutoksen, uudistuksen, huolto- ja asennustöiden taikka niiden kaltaisten palveluun liittyvien muiden syiden vuoksi, taikka mikäli lainsäädäntö tai muu viranomaismääräys sitä edellyttää. Käyttökatkoksista pyritään kuitenkin ilmoittamaan käyttäjille mahdollisimman ajoissa palvelun välityksellä.

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä ei vastaa käyttäjille tai muille osapuolille palvelun mahdollisesti sisältämistä asiallisista tai teknisistä virheistä tai puutteellisuuksista tai palvelun sisältämien tietojen käytöstä tai tulkinnasta aiheutuvista välillisistä tai välittömistä vahingoista, johtuivatpa nämä virheet erehdyksestä, palvelun tai tietoliikenneyhteyksien toimintahäiriöistä, huoltotöistä tai muusta syystä.

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymällä ja yhteistyökumppaneilla on oikeus muuttaa palvelun sisältöä, toimintaa ja saavutettavuutta palvelun kehittämiseksi tai muusta tarpeellisesta syystä rajoituksetta parhaaksi katsomallaan tavalla ja aikoina.

Palvelussa annettavia tietoja, ohjeita ja neuvoja ei ole tarkoitettu juridisiksi, kaupallisiksi, lääketieteellisiksi tai muunkaltaisiksi, Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymää, yhteistyökumppaneita tai muita kolmansia osapuolia sitoviksi tiedoiksi, ohjeiksi ja neuvoiksi, eikä niihin siten voi vedota. Niiden perusteella ei voi esittää Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymää tai muuta osapuolta kohtaan vaatimuksia.

6 Käyttäjän vastuut

Käyttäjä vastaa palvelun käytön edellyttämän laitteiston, ohjelmiston ja tietoliikenneyhteyksien hankinnasta, ylläpidosta ja käytöstä sekä kaikista palvelun käytöstä aiheutuvista kustannuksista.

Käyttäjä vastaa palvelun kautta antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja perille saapumisesta. Käyttäjä vakuuttaa ja vastaa siitä, ettei lähetä mitään epäasiallista aineistoa ja että hänen palvelussa julkaisemansa aineisto on lain ja hyvän tavan mukaista eikä loukkaa kolmannen oikeutta, ja että käyttäjällä on oikeus mainittuun toimintaan.

Käyttäjä on velvollinen huolehtimaan tunnistetietojensa salassapidosta. Käyttäjä vastaa kaikesta tunnistetiedoillaan tapahtuneesta palvelun käytöstä ja siitä mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista, maksuista, velvoitteista ja seuraamuksista.

Käyttäjä on velvollinen käyttämään palvelua näiden käyttöehtojen, Suomen lainsäädännön, viranomaismääritysten ja hyvän tavan mukaisesti ja on vastuussa näiden vastaisesta palvelun ja sen sisältämän aineiston käytöstä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymälle tai sen yhteistyökumppaneille taikka kolmansille osapuolille aiheutuneesta vahingosta. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymällä on oikeus estää palvelun käyttö, mikäli on perusteltua syytä epäillä, että palvelua käytetään hyvän tavan ja lain vastaisesti.

Palvelua ei saa käyttää tekijänoikeudella tai muulla vastaavalla oikeudella suojatun aineiston julkaisemiseen tai levittämiseen ilman oikeudenhaltijan lupaa, taikka muuten tavalla, joka on haitallista, loukkaavaa tai vahingollista Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymälle taikka palvelun tuottajana toimiville yhteistyökumppaneille, muille käyttäjille tai kolmansille osapuolille.

Käyttäjä vastaa kaikesta sopimuksen, lain ja hyvän tavan vastaisesta palvelun käytöstä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymälle, muille käyttäjille sekä kolmansille osapuolille tahallisesti tai tuottamuksellisesti aiheuttamastaan vahingosta täysimääräisesti.

7 Henkilötietojen käyttö

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kerää rekisteröityneen käyttäjän antamia henkilötietoja (nimi ja henkilötunnus) ja käyttäjän palvelun käyttöä koskevia tietoja henkilörekisteriin (”NettiRassin asiakasrekisteri”). Rekisteriseloste.

Tietoja voidaan käyttää Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelujen toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen, sekä tilastolliseen tutkimukseen.

Käyttäjän antamia tietoja voidaan suostumuksen perusteella käyttää Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelujen ja käyttäjän välisen potilassuhteen hoitamiseen ja ylläpitoon (kts. viestipalvelun käyttöehdot).

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä ei luovuta käyttäjästä keräämiään tietoja ulkopuolisille ilman laissa olevaa perustetta. Käyttäjän antamia yhteystietoja voidaan suostumuksen perusteella käyttää NettiRassia koskevien tiedotteiden toimittamiseen sen kautta ja sähköpostitse. Tiedotteet voivat koskea esimerkiksi NettiRassin uusia toiminnallisuuksia.

Käyttäjien henkilötietoja käsitellessään Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä noudattaa henkilötietolakia, sähköisen viestinnän tietosuojalakia sekä muuta tietosuojaan liittyvää lainsäädäntöä ja hyvää tiedonkäsittelytapaa.

8 Tietoturva

Käyttäjä on tietoinen, että verkkoympäristö ja verkkopalvelut eivät ole täysin tietoturvallisia. Käyttäjä vastaa omien tietojärjestelmiensä tietoturvan asianmukaisesta hoitamisesta.

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä ja palvelun toteuttamisesta vastaavat yhteistyökumppanit järjestävät palvelun tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla ja tehokkaasti, sekä pyrkivät asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn tietojärjestelmiinsä. Palvelun kautta lähetetyt tunnistetietoon perustuvat välitetään aina mahdollisimman vahvasti salattua tiedonvälitystapaa käyttäen.

9 Käyttöehtojen voimassaolo

Nämä käyttöehdot ovat voimassa toistaiseksi. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymällä on oikeus yksipuolisesti muuttaa näitä käyttöehtoja tarvittaessa ilmoittamalla siitä palvelun välityksellä. Käyttöehtojen muuttuessa käyttäjän tulee hyväksyä käyttöehdot uudelleen kirjautuessaan palvelun käyttäjäksi. Käyttöehdot sitovat käyttäjää kaikissa tapauksissa niin kauan kuin hän käyttää palvelua.

10 Erimielisyyksien ratkaiseminen

Näihin käyttöehtoihin perustuvat tai näiden ehtojen tarkoittamaan palveluun, palvelukohtaisiin ehtoihin sekä palvelusta mahdollisesti tehtyyn sopimukseen liittyvät erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ja/tai yhteistyökumppaneiden ja käyttäjän välisin neuvotteluin. Mikäli tässä ei onnistuta, ratkaistaan riitaisuudet käräjäoikeudessa Suomen lainsäädännön mukaan.

11 Lisätiedot

Lisätietoja palvelusta ja sen käytöstä saa Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän henkilökunnalta


VIESTIPALVELUN KÄYTTÖEHDOT


Tutustu palvelun kuvaukseen ja käyttöehtoihin ennen viestisi lähettämistä.

1. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän palveluksessa oleva laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö vastaa sinun lähettämiisi yleisluontoisiin terveyttä ja sairautta koskeviin kysymyksiin. Sosiaalipalveluita koskeviin viesteihin vastaa sosiaalipalveluiden ammattihenkilö.

2. Vastauksen tukena voidaan tarvittaessa käyttää Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän potilas- tai asiakastietojärjestelmistä löytyviä terveyskertomus- tai palvelutietojasi. Potilas- tai asiakassuhteen hoitamiseen liittyvät tiedot tallennetaan potilas- tai asiakastietojärjestelmiin.

3. Viesteihin vastataan viiden (5) arkipäivän kuluessa niiden saapumisesta. Annettava vastaus perustuu antamiisi tietoihin. Vastuu antamiesi tietojen oikeellisuudesta on sinulla.

4. Kiireellistä vastausta tai yksityiskohtaisia hoito-ohjeita vaativien viestien osalta pyydämme kääntymään sinua hoitavan terveydenhuollon tai sosiaalipalvelun toimintayksikön puoleen.

5. Viestiin vastaajalle välittyvät aina sinun tunnistetietosi (nimi ja henkilötunnus).

6. Tätä palvelua ei ole tarkoitettu korvaamaan lääkärin tai muun terveydenhuollon tai sosiaalipalvelun ammattihenkilön antamaa neuvontaa, tutkimusta ja hoitoa. Terveydenhuollon viestintäpalvelussa ei tehdä diagnooseja eikä saatuja vastauksia voi eikä saa käyttää perusteena diagnoosille tai hoidon valinnalle.

7. Palvelu on luottamuksellista ja viestiin vastaajaa sitoo vaitiolovelvollisuus.

8. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä ei vastaa palvelusta mahdollisesti aiheutuneiden vahinkojen korvaamisesta mikäli näitä ja palvelusta annettuja yleisiä käyttöehtoja ei ole noudatettu ja vahinkoa ei ole aiheutettu tahallisella tai tuottamuksellisella menettelyllä